fbpx

FAQ

Her finder du svar på de generelle regler for vores ejendomme.

Beboelseslejlighederne er beliggende i Randers, København, Aarhus, Fredericia og Grenaa.

Alle beboelseslejligheder er centralt beliggende tæt på centrum og i umiddelbar nærhed af skoler, børnehaver og videregående uddannelsesinstitutioner.

Størstedelen af lejlighederne er moderniserede og nyistandsatte ved indflytning. Inden indflytning skal lejer betale tre måneders depositum og herudover skal der betales fra en til tre måneders forudbetalt leje. Depositum henstår som sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning af lejligheden.

Ved fraflytning skal lejer aflevere lejligheden i samme stand som ved indflytningen.

Når det er blevet tid til indflytning, foregår nøgleudlevering fra vores kontor i Randers.

Lejemålet overtages altid i rengjort stand, ligesom udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler.

Medmindre andet er aftalt i lejekontrakten, overtages lejemålet nymalet overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede.

Lejemålet overtages på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Såfremt der forefindes fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal lejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele hvilke fejl, skader eller mangler, der er konstateret.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl opbevares sammen med lejekontrakten, således at lejer ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring.

Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere. Der kan som udgangspunkt kun ydes boligstøtte til boliger med eget køkken.

For at få boligsikring skal lejeren indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark. Der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet. Ved indflytning ydes boligsikring dog fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned.

Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal. Der er særlige regler for boligsikring for førtidspensionister efter ny ordning (regler efter 1. januar 2003), for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Samtlige husstandsmedlemmers indtægter indgår i beregningen. Også et eventuelt barns indtægter over et vist beløb medregnes.

Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, som for eksempel varme- eller antennebidrag.

Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er boligen større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, dvs. inkl. bl.a. adgangsarealer såsom trappeopgange.

Det er muligt at foretage en foreløbig beregning af boligsikringen på borger.dk.

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned (eller kvartal) og skal indbetales til en af udlejer anvist bankkonto. Kontonummeret fremgår af lejekontrakten. Sidste rettidige betalingsdag er dog 3. hverdag efter forfaldsdagen. Såfremt forfaldsdagen eller den 3. hverdag er en lørdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den følgende hverdag.

Da vores administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger m.v., skal alle lejere tilmelde sig Betalingsservice i deres bank, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned.

Tilmelding kan ske via netbank eller ved direkte henvendelse til lejers pengeinstutut.

Betaling af leje er pligtig pengeydelse i henhold til Lejeloven. Betales lejen, a conto varme eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge lejer et påkravsgebyr. Beløbet er et fast beløb og er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

At leje, a conto varme, påkravsgebyr m.v. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt lejer ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.

Inden for vedligeholdelsesbegrebet sondres der mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedlige­holdelse omfatter:

 • maling
 • hvidtning
 • tapetsering i lejlig­heden
 • lakering af gulve

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse omfatter:

 • al anden vedlige­holdelse uanset om det foregår i eller uden for lej­ligheden.

Den udvendige ved­ligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer. Dog skal lejeren som udgangspunkt vedlige­holde låse og nøgler.

Vedligeholdelseskonto

Den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer.

Det betyder, at udlejeren skal af­sætte et fast årligt beløb til lejlig­hedens indven­dige ved­lige­holdelse på en konto for lejligheden. Har lejeren helt overtaget den indvendige vedlige­holdelsespligt, skal der ikke føres en konto for lejlighedens indvendige vedligeholdelse.

Beløbet udgør i 1994-niveau 29 kr. pr. m² og regu­leres årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningspro­cent, jf. lov om en satsregulerings­procent. Beløbet opkræves over lejen.

I det omfang lejeren har overtaget pligten til ind­vendig vedlige­holdelse nedsættes beløbet forholds­mæssigt.

Udlejerens pligt til at vedligeholde lejligheden indvendig anses for opfyldt, når det afsatte beløb er anvendt.

Beløb, som er afsat på den indvendige vedligeholdelseskonto, tilhører ikke lejeren.

Hvem skal vedligeholde?

Udlejeren kan selv beslutte, om lejeren selv kan udføre vedlige­hol­del­ses­arbejder­ne, eller om der skal an­vendes faglærte hånd­værkere og hvil­ke.

Lejeren har ikke krav på, at udlejeren re­funderer udgifter til indvendig vedligeholdelse, som lejeren har udført, med mindre det er aftalt mellem parterne.

Konti for udvendig vedligeholdelse

I Boligreguleringsloven findes en række regler om konti for udvendig ved­ligeholdelse. Reglerne gælder for private udlejningsejendomme med beboelseslejemål, medmindre der er tale om ejendomme med færre end syv beboelseslejemål eller ejendomme, hvor mere end 80 pct. af ejendom­mens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse. Efter loven  skal der for disse ejendomme afsættes beløb til ejendommens udvendige ved­ligeholdelse.

Udlejerens udvendige vedligeholdelsespligt er ikke som ved den indvendige vedligeholdelsespligt begrænset til det beløb, der står på kontoen. Pligtens omfang afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand.

Vedligeholdelsespligt

Lejelovgivningen indeholder en række regler, som kan bruges over for den part, som ikke over­holder pligten til vedlige­holdelse.

Sanktioner

Reglerne vedrører både sanktioner over for lejere og over for udlejere, som ikke overholder vedligeholdel­sespligten.

Vedrørende sanktionerne over for udlejeres manglende over­holdelse af vedligeholdelsespligten, gælder der særlige regler. Sanktionerne kan eksempelvis bestå i et påbud om udbedring af vedligeholdelsesmanglerne eller en nedsættelse af lejen. Det er huslejenævn eller domstolene, som afgør disse sanktioner

Vurderingen af, om lejerens vedligeholdelsespligt er over­holdt ved fraflytning, tager udgangspunkt i den tilstand leje­målet havde ved indflytningen.

Det kan imidlertid være vanskeligt at bevise leje­målets tilstand ved indflytningen efter en længere lejeperiode. Det vil derfor være en god idé, hvis lejeren tager billeder af lejligheden ved indflytningen.

Udlejeren fremsætter oftest først sit eventu­elle krav i fraflytningssituationen.

Modregning i depositum

Hvis udlejeren som følge af lejerens manglende op­fyldelse af vedlige­holdel­ses­plig­ten får et krav imod lejeren, vil udle­jeren kunne foretage modreg­ning i depositum.

Udlejeren kan både i lejeperioden og efter dennes udløb udføre ved­ligeholdelsesar­bejder for lejerens regning.

Hvis en lejer ikke overholder pligten til at vedligeholde det lejede, vil udlejeren i visse til­fælde kunne opsige leje­aftalen under henvisning lejerens manglende “iagt­tagelse af god skik og orden”.

I særlig grove tilfælde kan udlejeren ophæve leje­forholdet efter bestemmelserne herom i lejeloven.

Vedligeholdelsesmangler

Hvis der opstår uenighed mellem parterne om vedligeholdelsesmangler, vil sagen skulle afgøres af enten huslejenævnet eller boligretten.

Det påhviler udlejer at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Reglerne herfor er nedskrevet i en husorden, som udleveres sammen med lejekontrakten.

Lejer og lejers husstand skal følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.

Besøgende hos lejer er endvidere omfattet af ejendommens husorden. Se ejendommens husorden Klik her

Hvis du som lejer ønsker at klage over brud på ejendommens husorden, skal dette ske skriftligt med tydelig angivelse af navn og adresse på de involverede parter.

En klage skal altid være konkret. Klagens indhold afhænger af forholdets natur. Hvis tvisten vedrører støj vil vi råde dig til at føre en ”logbog”. I ”logbogen” kan du notere datoer, støjperioder samt en kortfattet beskrivelse af støjen. Du skal samle et par ”støjdatoer” før klagen afleveres.

Hvis sagen vedrører en kriminel handling som eksempelvis vold eller alvorlige trusler m.v., skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet. Hvis du er besiddelse af straffedommen, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

Klager skal som udgangspunkt være underskrevet af flere berørte naboer.

Klager over adfærd indeholder fortrolige personoplysninger. På den baggrund skal vi overholde reglerne vedrørende behandling af persondata. Efter modtagelsen vil din klage blive scannet ind og sendt til den ansvarlige medarbejder. I vores Privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan dokumenter med fortroligt indhold skal behandles (se herom andetsteds på hjemmesiden).

Derefter vil klagens indhold blive vurderet af den ansvarlige medarbejder. Vedkommende vil måske kontakte dig for at få uddbybet uafklarede forhold i forbindelse med klagen. Hvis indholdet anses som bevist, vil forholdene efter en konkret vurdering blive påtalt skriftligt efter gældende regler. Du vil modtage en kvittering med orientering om sagens forløb i forbindelse med vores afslutning af sagsbehandlingen.

Klage samt advarsel vil blive opbevaret i lejermappen hos den lejer, der har udvist den påtalte adfærd. Vi opbevarer dokumenterne af bevishensyn. Som udgangspunkt vil vi opbevare dokumenterne indtil lejermappen slettes.

Hvis forholdet ikke kan påtales, vil klagen blive returneret til dig med orientering om grundlaget for vores afvisning samt en klagevejledning.

Alt efter forholdets grovhed samt tidsspændet siden første advarsel, kan vi vælge enten at påtale forholdet skriftligt, indbringe sagen for huslejenævnet eller i de helt grove sager at opsige lejeforholdet.

En sag bliver ikke indbragt for huslejenævnet uden de berørte naboers forudgående samtykke.

Så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke hvem, der har klaget. Hvis en sag skal føres videre i huslejenævnet eller i retssystemet, skal samtlige dokumenter udleveres til den lejer, der er klaget over.

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer i de tilknyttede kommunale fortovsarealer.

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.

Flere kommuner tilbyder afhentning af affald under de kommunale storskraldsordninger. Lejer skal i hvert enkelt tilfælde kontakte kommunen. Der henvises til de kommunale hjemmesider for en orientering om ordningerne, eksempelvis

For Aarhus Kommune Klik her
For Randers Kommune Klik her
For Københavns Kommune Klik her

Vi henstiller til vores beboere, at beboerne benytter de kommunale storskraldsordninger.

Hver måned opkræves et á conto varmebidrag sammen med huslejen til dækning af lejers andel af ejendommens udgifter til opvarmning. For flere ejendommes vedkommende gælder dette ligeledes for såvidt angår ejendommens udgifter til vand.

Én gang årligt opgøres forbruget i et forbrugsregnskab, hvor udgiften modregnes i det indbetalte á conto beløb. Regnskabsperioden fremgår af lejekontrakten.

Forbrugsregnskaberne sendes ud til alle lejere 3-4 måneder efter varmeregnskabets afslutning. Efterbetalings-/tilbagebetalingsbeløb opkræves/modregnes oftest automatisk over/i huslejen via PBS.

Forbrugsregnskaberne sendes tillige ud til fraflyttede lejere, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejere at meddele eventuelle adresseændringer siden flyttesynet.

Der er tale om fremleje, når en lejer udlejer en del af sin lejlighed eller hele sin lejlighed.

Lejer har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. Lejeloven.

Lejer har endvidere ret til at leje hele lejligheden ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer iøvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

I hvert tilfælde skal lejer altid meddele, til hvem der fremlejes og vilkårene herfor. Fremlejeaftalen skal være indgået skriftligt, og vi skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejemålets begyndelse.

For alle vores lejemål gælder, at det ikke er tilladt at holde husdyr.

Husdyr er dog en almindelig del af mange lejeres liv, og der kan som følge heraf gives tilladelse til at holde bestemte mindre husdyr, hvis tilstedeværelse ikke skønnes at være til gene for ejendommenes øvrige lejere.

Tilladelse gives efter henvendelse til vores kontor og vil i så fald blive tilføjet som et tillæg til lejekontrakten.

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål, kan opsigelse af lejemålet ske med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og fremsættes til vores kontor senest den sidste dag i en måned.

Ønsker en lejer at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Lejer skal dog være opmærksom på, at der altid hæftes for husleje, a conto varme m.v. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet før tiden.

Opsagte lejemål annonceres til udlejning her på hjemmesiden samt på boligportal.dk. Eventuelt annonceres ledige lejligheder ved opslag i lokale dagblade.

For at genudlejning kan ske, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal den udflyttende lejer give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi oplyser den udflyttende lejers telefonnummer eller mailadresse til interesserede nye lejere, som herefter selv kontakter den udflyttende lejer for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet.

Den fraflyttende lejer skal fraflytte sit lejemål senest 2 uger før opsigelsesperioden udløber, så vi kan afholde flyttesyn og klarlægge istandsættelsesarbejderne.

Inden flyttesynet skal lejemålet samt eventuelle pulterrum ryddes helt, og lejemålet skal rengøres overalt. Rengøringen inkluderer afkalkning af badeværelse, herunder WC-skåle, fliser og bruser, rensning af afløb, rengøring eller udskiftning af filter i emhætte, pudsning af vinduer ind- og udvendigt, rengøring bagved og på siderne af komfur og i ovn samt rengøring af køle-/fryseskab, vandhaner m.v. Endvidere skal diverse filtre i opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler ligeledes rengøres, såfremt sådanne hvidevarer findes i lejemålet.

Når lejemålet er tomt og rengjort, afholdes der flyttesyn, hvor lejer og vores ejendomsinspektør deltager. Lejemålet gennemgås, og vores ejendomsinspektør udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader/mangler noteres. Hvis lejer ved sin indflytning har indsendt en mangelliste til vores kontor, har vores ejendomsinspektør en kopi af denne med til flyttesynet. Mangellisten bruges sammen med lejekontrakten til at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder og evt. skader/mangler i lejemålet, lejer ikke hæfter for.

Det er vigtigt, at nye lejere overtager et fuldstændigt rengjort lejemål, og eventuelle mangler ved den gennemførte rengøring vil derfor blive pålignet den fraflyttende lejer.

Alle nøgler, som lejer har modtaget ved sin indflytning, samt eventuelle nøgler til udskiftede/monterede låse skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Ved fraflytning skal lejer huske, at:

 • aftale flyttesyn til afholdelse senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Flyttesyn afholdes på hverdage fortrinsvis i tidsrummet 8.00-14.00.
 • meddele el-aflæsning til det lokale elselskab
 • meddele ny adresse til vores kontor

Den endelige flytteafregning vil fraflyttende lejer få tilsendt ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens udløb, såfremt vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne.

I flytteafregningen modregner vi eventuelt skyldig husleje og udgifter til istandsættelse/mangeludbedring i det indbetalte depositum og forudbetalt leje. Derudover tilbageholder vi et skønnet beløb, som skal dække eventuelle efterbetalinger af varme og eventuelt vand, indtil det endelige varme-/vandregnskab foreligger.

Et velfungerende lejeforløb sikres bedst ved en åben og serviceorienteret dialog med vores lejere. Her på hjemmesiden kan vores lejere orientere sig om særlige forhold af relevans for lejeforholdet.

Vores medarbejdere står til rådighed for besvarelse af eventuelle uddybende spørgsmål m.v.

Er uheldet ude, og der opstår uopsættelige problemer uden for vores normale arbejdstid, kan henvendelse ske til en af vores lokale samarbejdspartnere. Oplysning herom fremgår af opslag i de enkelte ejendomme.

FAQ

Her finder du svar på de generelle regler for vores ejendomme.

Beboelseslejlighederne er beliggende i Randers, København, Aarhus, Fredericia og Grenaa.

Alle beboelseslejligheder er centralt beliggende tæt på centrum og i umiddelbar nærhed af skoler, børnehaver og videregående uddannelsesinstitutioner.

Størstedelen af lejlighederne er moderniserede og nyistandsatte ved indflytning. Inden indflytning skal lejer betale tre måneders depositum og herudover skal der betales fra en til tre måneders forudbetalt leje. Depositum henstår som sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning af lejligheden.

Ved fraflytning skal lejer aflevere lejligheden i samme stand som ved indflytningen.

Når det er blevet tid til indflytning, foregår nøgleudlevering fra vores kontor i Randers.

Lejemålet overtages altid i rengjort stand, ligesom udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler.

Medmindre andet er aftalt i lejekontrakten, overtages lejemålet nymalet overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede.

Lejemålet overtages på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Såfremt der forefindes fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal lejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele hvilke fejl, skader eller mangler, der er konstateret.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl opbevares sammen med lejekontrakten, således at lejer ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring.

Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere. Der kan som udgangspunkt kun ydes boligstøtte til boliger med eget køkken.

For at få boligsikring skal lejeren indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark. Der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet. Ved indflytning ydes boligsikring dog fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned.

Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal. Der er særlige regler for boligsikring for førtidspensionister efter ny ordning (regler efter 1. januar 2003), for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Samtlige husstandsmedlemmers indtægter indgår i beregningen. Også et eventuelt barns indtægter over et vist beløb medregnes.

Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, som for eksempel varme- eller antennebidrag.

Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er boligen større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, dvs. inkl. bl.a. adgangsarealer såsom trappeopgange.

Det er muligt at foretage en foreløbig beregning af boligsikringen på borger.dk.

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned (eller kvartal) og skal indbetales til en af udlejer anvist bankkonto. Kontonummeret fremgår af lejekontrakten. Sidste rettidige betalingsdag er dog 3. hverdag efter forfaldsdagen. Såfremt forfaldsdagen eller den 3. hverdag er en lørdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den følgende hverdag.

Da vores administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger m.v., skal alle lejere tilmelde sig Betalingsservice i deres bank, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned.

Tilmelding kan ske via netbank eller ved direkte henvendelse til lejers pengeinstutut.

Betaling af leje er pligtig pengeydelse i henhold til Lejeloven. Betales lejen, a conto varme eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge lejer et påkravsgebyr. Beløbet er et fast beløb og er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

At leje, a conto varme, påkravsgebyr m.v. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt lejer ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.

Inden for vedligeholdelsesbegrebet sondres der mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedlige­holdelse omfatter:

 • maling
 • hvidtning
 • tapetsering i lejlig­heden
 • lakering af gulve

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse omfatter:

 • al anden vedlige­holdelse uanset om det foregår i eller uden for lej­ligheden.

Den udvendige ved­ligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer. Dog skal lejeren som udgangspunkt vedlige­holde låse og nøgler.

Vedligeholdelseskonto

Den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer.

Det betyder, at udlejeren skal af­sætte et fast årligt beløb til lejlig­hedens indven­dige ved­lige­holdelse på en konto for lejligheden. Har lejeren helt overtaget den indvendige vedlige­holdelsespligt, skal der ikke føres en konto for lejlighedens indvendige vedligeholdelse.

Beløbet udgør i 1994-niveau 29 kr. pr. m² og regu­leres årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningspro­cent, jf. lov om en satsregulerings­procent. Beløbet opkræves over lejen.

I det omfang lejeren har overtaget pligten til ind­vendig vedlige­holdelse nedsættes beløbet forholds­mæssigt.

Udlejerens pligt til at vedligeholde lejligheden indvendig anses for opfyldt, når det afsatte beløb er anvendt.

Beløb, som er afsat på den indvendige vedligeholdelseskonto, tilhører ikke lejeren.

Hvem skal vedligeholde?

Udlejeren kan selv beslutte, om lejeren selv kan udføre vedlige­hol­del­ses­arbejder­ne, eller om der skal an­vendes faglærte hånd­værkere og hvil­ke.

Lejeren har ikke krav på, at udlejeren re­funderer udgifter til indvendig vedligeholdelse, som lejeren har udført, med mindre det er aftalt mellem parterne.

Konti for udvendig vedligeholdelse

I Boligreguleringsloven findes en række regler om konti for udvendig ved­ligeholdelse. Reglerne gælder for private udlejningsejendomme med beboelseslejemål, medmindre der er tale om ejendomme med færre end syv beboelseslejemål eller ejendomme, hvor mere end 80 pct. af ejendom­mens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse. Efter loven  skal der for disse ejendomme afsættes beløb til ejendommens udvendige ved­ligeholdelse.

Udlejerens udvendige vedligeholdelsespligt er ikke som ved den indvendige vedligeholdelsespligt begrænset til det beløb, der står på kontoen. Pligtens omfang afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand.

Vedligeholdelsespligt

Lejelovgivningen indeholder en række regler, som kan bruges over for den part, som ikke over­holder pligten til vedlige­holdelse.

Sanktioner

Reglerne vedrører både sanktioner over for lejere og over for udlejere, som ikke overholder vedligeholdel­sespligten.

Vedrørende sanktionerne over for udlejeres manglende over­holdelse af vedligeholdelsespligten, gælder der særlige regler. Sanktionerne kan eksempelvis bestå i et påbud om udbedring af vedligeholdelsesmanglerne eller en nedsættelse af lejen. Det er huslejenævn eller domstolene, som afgør disse sanktioner

Vurderingen af, om lejerens vedligeholdelsespligt er over­holdt ved fraflytning, tager udgangspunkt i den tilstand leje­målet havde ved indflytningen.

Det kan imidlertid være vanskeligt at bevise leje­målets tilstand ved indflytningen efter en længere lejeperiode. Det vil derfor være en god idé, hvis lejeren tager billeder af lejligheden ved indflytningen.

Udlejeren fremsætter oftest først sit eventu­elle krav i fraflytningssituationen.

Modregning i depositum

Hvis udlejeren som følge af lejerens manglende op­fyldelse af vedlige­holdel­ses­plig­ten får et krav imod lejeren, vil udle­jeren kunne foretage modreg­ning i depositum.

Udlejeren kan både i lejeperioden og efter dennes udløb udføre ved­ligeholdelsesar­bejder for lejerens regning.

Hvis en lejer ikke overholder pligten til at vedligeholde det lejede, vil udlejeren i visse til­fælde kunne opsige leje­aftalen under henvisning lejerens manglende “iagt­tagelse af god skik og orden”.

I særlig grove tilfælde kan udlejeren ophæve leje­forholdet efter bestemmelserne herom i lejeloven.

Vedligeholdelsesmangler

Hvis der opstår uenighed mellem parterne om vedligeholdelsesmangler, vil sagen skulle afgøres af enten huslejenævnet eller boligretten.

Det påhviler udlejer at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Reglerne herfor er nedskrevet i en husorden, som udleveres sammen med lejekontrakten.

Lejer og lejers husstand skal følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.

Besøgende hos lejer er endvidere omfattet af ejendommens husorden. Se ejendommens husorden Klik her

Hvis du som lejer ønsker at klage over brud på ejendommens husorden, skal dette ske skriftligt med tydelig angivelse af navn og adresse på de involverede parter.

En klage skal altid være konkret. Klagens indhold afhænger af forholdets natur. Hvis tvisten vedrører støj vil vi råde dig til at føre en ”logbog”. I ”logbogen” kan du notere datoer, støjperioder samt en kortfattet beskrivelse af støjen. Du skal samle et par ”støjdatoer” før klagen afleveres.

Hvis sagen vedrører en kriminel handling som eksempelvis vold eller alvorlige trusler m.v., skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet. Hvis du er besiddelse af straffedommen, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

Klager skal som udgangspunkt være underskrevet af flere berørte naboer.

Klager over adfærd indeholder fortrolige personoplysninger. På den baggrund skal vi overholde reglerne vedrørende behandling af persondata. Efter modtagelsen vil din klage blive scannet ind og sendt til den ansvarlige medarbejder. I vores Privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan dokumenter med fortroligt indhold skal behandles (se herom andetsteds på hjemmesiden).

Derefter vil klagens indhold blive vurderet af den ansvarlige medarbejder. Vedkommende vil måske kontakte dig for at få uddbybet uafklarede forhold i forbindelse med klagen. Hvis indholdet anses som bevist, vil forholdene efter en konkret vurdering blive påtalt skriftligt efter gældende regler. Du vil modtage en kvittering med orientering om sagens forløb i forbindelse med vores afslutning af sagsbehandlingen.

Klage samt advarsel vil blive opbevaret i lejermappen hos den lejer, der har udvist den påtalte adfærd. Vi opbevarer dokumenterne af bevishensyn. Som udgangspunkt vil vi opbevare dokumenterne indtil lejermappen slettes.

Hvis forholdet ikke kan påtales, vil klagen blive returneret til dig med orientering om grundlaget for vores afvisning samt en klagevejledning.

Alt efter forholdets grovhed samt tidsspændet siden første advarsel, kan vi vælge enten at påtale forholdet skriftligt, indbringe sagen for huslejenævnet eller i de helt grove sager at opsige lejeforholdet.

En sag bliver ikke indbragt for huslejenævnet uden de berørte naboers forudgående samtykke.

Så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke hvem, der har klaget. Hvis en sag skal føres videre i huslejenævnet eller i retssystemet, skal samtlige dokumenter udleveres til den lejer, der er klaget over.

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer i de tilknyttede kommunale fortovsarealer.

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.

Flere kommuner tilbyder afhentning af affald under de kommunale storskraldsordninger. Lejer skal i hvert enkelt tilfælde kontakte kommunen. Der henvises til de kommunale hjemmesider for en orientering om ordningerne, eksempelvis

For Aarhus Kommune Klik her
For Randers Kommune Klik her
For Københavns Kommune Klik her

Vi henstiller til vores beboere, at beboerne benytter de kommunale storskraldsordninger.

Hver måned opkræves et á conto varmebidrag sammen med huslejen til dækning af lejers andel af ejendommens udgifter til opvarmning. For flere ejendommes vedkommende gælder dette ligeledes for såvidt angår ejendommens udgifter til vand.

Én gang årligt opgøres forbruget i et forbrugsregnskab, hvor udgiften modregnes i det indbetalte á conto beløb. Regnskabsperioden fremgår af lejekontrakten.

Forbrugsregnskaberne sendes ud til alle lejere 3-4 måneder efter varmeregnskabets afslutning. Efterbetalings-/tilbagebetalingsbeløb opkræves/modregnes oftest automatisk over/i huslejen via PBS.

Forbrugsregnskaberne sendes tillige ud til fraflyttede lejere, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejere at meddele eventuelle adresseændringer siden flyttesynet.

Der er tale om fremleje, når en lejer udlejer en del af sin lejlighed eller hele sin lejlighed.

Lejer har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. Lejeloven.

Lejer har endvidere ret til at leje hele lejligheden ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer iøvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

I hvert tilfælde skal lejer altid meddele, til hvem der fremlejes og vilkårene herfor. Fremlejeaftalen skal være indgået skriftligt, og vi skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejemålets begyndelse.

For alle vores lejemål gælder, at det ikke er tilladt at holde husdyr.

Husdyr er dog en almindelig del af mange lejeres liv, og der kan som følge heraf gives tilladelse til at holde bestemte mindre husdyr, hvis tilstedeværelse ikke skønnes at være til gene for ejendommenes øvrige lejere.

Tilladelse gives efter henvendelse til vores kontor og vil i så fald blive tilføjet som et tillæg til lejekontrakten.

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål, kan opsigelse af lejemålet ske med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og fremsættes til vores kontor senest den sidste dag i en måned.

Ønsker en lejer at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Lejer skal dog være opmærksom på, at der altid hæftes for husleje, a conto varme m.v. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet før tiden.

Opsagte lejemål annonceres til udlejning her på hjemmesiden samt på boligportal.dk. Eventuelt annonceres ledige lejligheder ved opslag i lokale dagblade.

For at genudlejning kan ske, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal den udflyttende lejer give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi oplyser den udflyttende lejers telefonnummer eller mailadresse til interesserede nye lejere, som herefter selv kontakter den udflyttende lejer for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet.

Den fraflyttende lejer skal fraflytte sit lejemål senest 2 uger før opsigelsesperioden udløber, så vi kan afholde flyttesyn og klarlægge istandsættelsesarbejderne.

Inden flyttesynet skal lejemålet samt eventuelle pulterrum ryddes helt, og lejemålet skal rengøres overalt. Rengøringen inkluderer afkalkning af badeværelse, herunder WC-skåle, fliser og bruser, rensning af afløb, rengøring eller udskiftning af filter i emhætte, pudsning af vinduer ind- og udvendigt, rengøring bagved og på siderne af komfur og i ovn samt rengøring af køle-/fryseskab, vandhaner m.v. Endvidere skal diverse filtre i opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler ligeledes rengøres, såfremt sådanne hvidevarer findes i lejemålet.

Når lejemålet er tomt og rengjort, afholdes der flyttesyn, hvor lejer og vores ejendomsinspektør deltager. Lejemålet gennemgås, og vores ejendomsinspektør udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader/mangler noteres. Hvis lejer ved sin indflytning har indsendt en mangelliste til vores kontor, har vores ejendomsinspektør en kopi af denne med til flyttesynet. Mangellisten bruges sammen med lejekontrakten til at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder og evt. skader/mangler i lejemålet, lejer ikke hæfter for.

Det er vigtigt, at nye lejere overtager et fuldstændigt rengjort lejemål, og eventuelle mangler ved den gennemførte rengøring vil derfor blive pålignet den fraflyttende lejer.

Alle nøgler, som lejer har modtaget ved sin indflytning, samt eventuelle nøgler til udskiftede/monterede låse skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Ved fraflytning skal lejer huske, at:

 • aftale flyttesyn til afholdelse senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Flyttesyn afholdes på hverdage fortrinsvis i tidsrummet 8.00-14.00.
 • meddele el-aflæsning til det lokale elselskab
 • meddele ny adresse til vores kontor

Den endelige flytteafregning vil fraflyttende lejer få tilsendt ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens udløb, såfremt vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne.

I flytteafregningen modregner vi eventuelt skyldig husleje og udgifter til istandsættelse/mangeludbedring i det indbetalte depositum og forudbetalt leje. Derudover tilbageholder vi et skønnet beløb, som skal dække eventuelle efterbetalinger af varme og eventuelt vand, indtil det endelige varme-/vandregnskab foreligger.

Et velfungerende lejeforløb sikres bedst ved en åben og serviceorienteret dialog med vores lejere. Her på hjemmesiden kan vores lejere orientere sig om særlige forhold af relevans for lejeforholdet.

Vores medarbejdere står til rådighed for besvarelse af eventuelle uddybende spørgsmål m.v.

Er uheldet ude, og der opstår uopsættelige problemer uden for vores normale arbejdstid, kan henvendelse ske til en af vores lokale samarbejdspartnere. Oplysning herom fremgår af opslag i de enkelte ejendomme.

FAQ

Her finder du svar på de generelle regler for vores ejendomme.

Beboelseslejlighederne er beliggende i Randers, København, Aarhus, Fredericia og Grenaa.

Alle beboelseslejligheder er centralt beliggende tæt på centrum og i umiddelbar nærhed af skoler, børnehaver og videregående uddannelsesinstitutioner.

Størstedelen af lejlighederne er moderniserede og nyistandsatte ved indflytning. Inden indflytning skal lejer betale tre måneders depositum og herudover skal der betales fra en til tre måneders forudbetalt leje. Depositum henstår som sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning af lejligheden.

Ved fraflytning skal lejer aflevere lejligheden i samme stand som ved indflytningen.

Når det er blevet tid til indflytning, foregår nøgleudlevering fra vores kontor i Randers.

Lejemålet overtages altid i rengjort stand, ligesom udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler.

Medmindre andet er aftalt i lejekontrakten, overtages lejemålet nymalet overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede.

Lejemålet overtages på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Såfremt der forefindes fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal lejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele hvilke fejl, skader eller mangler, der er konstateret.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl opbevares sammen med lejekontrakten, således at lejer ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring.

Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere. Der kan som udgangspunkt kun ydes boligstøtte til boliger med eget køkken.

For at få boligsikring skal lejeren indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark. Der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet. Ved indflytning ydes boligsikring dog fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned.

Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal. Der er særlige regler for boligsikring for førtidspensionister efter ny ordning (regler efter 1. januar 2003), for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Samtlige husstandsmedlemmers indtægter indgår i beregningen. Også et eventuelt barns indtægter over et vist beløb medregnes.

Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, som for eksempel varme- eller antennebidrag.

Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er boligen større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, dvs. inkl. bl.a. adgangsarealer såsom trappeopgange.

Det er muligt at foretage en foreløbig beregning af boligsikringen på borger.dk.

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned (eller kvartal) og skal indbetales til en af udlejer anvist bankkonto. Kontonummeret fremgår af lejekontrakten. Sidste rettidige betalingsdag er dog 3. hverdag efter forfaldsdagen. Såfremt forfaldsdagen eller den 3. hverdag er en lørdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den følgende hverdag.

Da vores administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger m.v., skal alle lejere tilmelde sig Betalingsservice i deres bank, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned.

Tilmelding kan ske via netbank eller ved direkte henvendelse til lejers pengeinstutut.

Betaling af leje er pligtig pengeydelse i henhold til Lejeloven. Betales lejen, a conto varme eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge lejer et påkravsgebyr. Beløbet er et fast beløb og er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

At leje, a conto varme, påkravsgebyr m.v. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt lejer ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.

Inden for vedligeholdelsesbegrebet sondres der mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedlige­holdelse omfatter:

 • maling
 • hvidtning
 • tapetsering i lejlig­heden
 • lakering af gulve

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse omfatter:

 • al anden vedlige­holdelse uanset om det foregår i eller uden for lej­ligheden.

Den udvendige ved­ligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer. Dog skal lejeren som udgangspunkt vedlige­holde låse og nøgler.

Vedligeholdelseskonto

Den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer.

Det betyder, at udlejeren skal af­sætte et fast årligt beløb til lejlig­hedens indven­dige ved­lige­holdelse på en konto for lejligheden. Har lejeren helt overtaget den indvendige vedlige­holdelsespligt, skal der ikke føres en konto for lejlighedens indvendige vedligeholdelse.

Beløbet udgør i 1994-niveau 29 kr. pr. m² og regu­leres årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningspro­cent, jf. lov om en satsregulerings­procent. Beløbet opkræves over lejen.

I det omfang lejeren har overtaget pligten til ind­vendig vedlige­holdelse nedsættes beløbet forholds­mæssigt.

Udlejerens pligt til at vedligeholde lejligheden indvendig anses for opfyldt, når det afsatte beløb er anvendt.

Beløb, som er afsat på den indvendige vedligeholdelseskonto, tilhører ikke lejeren.

Hvem skal vedligeholde?

Udlejeren kan selv beslutte, om lejeren selv kan udføre vedlige­hol­del­ses­arbejder­ne, eller om der skal an­vendes faglærte hånd­værkere og hvil­ke.

Lejeren har ikke krav på, at udlejeren re­funderer udgifter til indvendig vedligeholdelse, som lejeren har udført, med mindre det er aftalt mellem parterne.

Konti for udvendig vedligeholdelse

I Boligreguleringsloven findes en række regler om konti for udvendig ved­ligeholdelse. Reglerne gælder for private udlejningsejendomme med beboelseslejemål, medmindre der er tale om ejendomme med færre end syv beboelseslejemål eller ejendomme, hvor mere end 80 pct. af ejendom­mens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse. Efter loven  skal der for disse ejendomme afsættes beløb til ejendommens udvendige ved­ligeholdelse.

Udlejerens udvendige vedligeholdelsespligt er ikke som ved den indvendige vedligeholdelsespligt begrænset til det beløb, der står på kontoen. Pligtens omfang afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand.

Vedligeholdelsespligt

Lejelovgivningen indeholder en række regler, som kan bruges over for den part, som ikke over­holder pligten til vedlige­holdelse.

Sanktioner

Reglerne vedrører både sanktioner over for lejere og over for udlejere, som ikke overholder vedligeholdel­sespligten.

Vedrørende sanktionerne over for udlejeres manglende over­holdelse af vedligeholdelsespligten, gælder der særlige regler. Sanktionerne kan eksempelvis bestå i et påbud om udbedring af vedligeholdelsesmanglerne eller en nedsættelse af lejen. Det er huslejenævn eller domstolene, som afgør disse sanktioner

Vurderingen af, om lejerens vedligeholdelsespligt er over­holdt ved fraflytning, tager udgangspunkt i den tilstand leje­målet havde ved indflytningen.

Det kan imidlertid være vanskeligt at bevise leje­målets tilstand ved indflytningen efter en længere lejeperiode. Det vil derfor være en god idé, hvis lejeren tager billeder af lejligheden ved indflytningen.

Udlejeren fremsætter oftest først sit eventu­elle krav i fraflytningssituationen.

Modregning i depositum

Hvis udlejeren som følge af lejerens manglende op­fyldelse af vedlige­holdel­ses­plig­ten får et krav imod lejeren, vil udle­jeren kunne foretage modreg­ning i depositum.

Udlejeren kan både i lejeperioden og efter dennes udløb udføre ved­ligeholdelsesar­bejder for lejerens regning.

Hvis en lejer ikke overholder pligten til at vedligeholde det lejede, vil udlejeren i visse til­fælde kunne opsige leje­aftalen under henvisning lejerens manglende “iagt­tagelse af god skik og orden”.

I særlig grove tilfælde kan udlejeren ophæve leje­forholdet efter bestemmelserne herom i lejeloven.

Vedligeholdelsesmangler

Hvis der opstår uenighed mellem parterne om vedligeholdelsesmangler, vil sagen skulle afgøres af enten huslejenævnet eller boligretten.

Det påhviler udlejer at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Reglerne herfor er nedskrevet i en husorden, som udleveres sammen med lejekontrakten.

Lejer og lejers husstand skal følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.

Besøgende hos lejer er endvidere omfattet af ejendommens husorden. Se ejendommens husorden Klik her

Hvis du som lejer ønsker at klage over brud på ejendommens husorden, skal dette ske skriftligt med tydelig angivelse af navn og adresse på de involverede parter.

En klage skal altid være konkret. Klagens indhold afhænger af forholdets natur. Hvis tvisten vedrører støj vil vi råde dig til at føre en ”logbog”. I ”logbogen” kan du notere datoer, støjperioder samt en kortfattet beskrivelse af støjen. Du skal samle et par ”støjdatoer” før klagen afleveres.

Hvis sagen vedrører en kriminel handling som eksempelvis vold eller alvorlige trusler m.v., skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet. Hvis du er besiddelse af straffedommen, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

Klager skal som udgangspunkt være underskrevet af flere berørte naboer.

Klager over adfærd indeholder fortrolige personoplysninger. På den baggrund skal vi overholde reglerne vedrørende behandling af persondata. Efter modtagelsen vil din klage blive scannet ind og sendt til den ansvarlige medarbejder. I vores Privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan dokumenter med fortroligt indhold skal behandles (se herom andetsteds på hjemmesiden).

Derefter vil klagens indhold blive vurderet af den ansvarlige medarbejder. Vedkommende vil måske kontakte dig for at få uddbybet uafklarede forhold i forbindelse med klagen. Hvis indholdet anses som bevist, vil forholdene efter en konkret vurdering blive påtalt skriftligt efter gældende regler. Du vil modtage en kvittering med orientering om sagens forløb i forbindelse med vores afslutning af sagsbehandlingen.

Klage samt advarsel vil blive opbevaret i lejermappen hos den lejer, der har udvist den påtalte adfærd. Vi opbevarer dokumenterne af bevishensyn. Som udgangspunkt vil vi opbevare dokumenterne indtil lejermappen slettes.

Hvis forholdet ikke kan påtales, vil klagen blive returneret til dig med orientering om grundlaget for vores afvisning samt en klagevejledning.

Alt efter forholdets grovhed samt tidsspændet siden første advarsel, kan vi vælge enten at påtale forholdet skriftligt, indbringe sagen for huslejenævnet eller i de helt grove sager at opsige lejeforholdet.

En sag bliver ikke indbragt for huslejenævnet uden de berørte naboers forudgående samtykke.

Så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke hvem, der har klaget. Hvis en sag skal føres videre i huslejenævnet eller i retssystemet, skal samtlige dokumenter udleveres til den lejer, der er klaget over.

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer i de tilknyttede kommunale fortovsarealer.

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.

Flere kommuner tilbyder afhentning af affald under de kommunale storskraldsordninger. Lejer skal i hvert enkelt tilfælde kontakte kommunen. Der henvises til de kommunale hjemmesider for en orientering om ordningerne, eksempelvis

For Aarhus Kommune Klik her
For Randers Kommune Klik her
For Københavns Kommune Klik her

Vi henstiller til vores beboere, at beboerne benytter de kommunale storskraldsordninger.

Hver måned opkræves et á conto varmebidrag sammen med huslejen til dækning af lejers andel af ejendommens udgifter til opvarmning. For flere ejendommes vedkommende gælder dette ligeledes for såvidt angår ejendommens udgifter til vand.

Én gang årligt opgøres forbruget i et forbrugsregnskab, hvor udgiften modregnes i det indbetalte á conto beløb. Regnskabsperioden fremgår af lejekontrakten.

Forbrugsregnskaberne sendes ud til alle lejere 3-4 måneder efter varmeregnskabets afslutning. Efterbetalings-/tilbagebetalingsbeløb opkræves/modregnes oftest automatisk over/i huslejen via PBS.

Forbrugsregnskaberne sendes tillige ud til fraflyttede lejere, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejere at meddele eventuelle adresseændringer siden flyttesynet.

Der er tale om fremleje, når en lejer udlejer en del af sin lejlighed eller hele sin lejlighed.

Lejer har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. Lejeloven.

Lejer har endvidere ret til at leje hele lejligheden ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer iøvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

I hvert tilfælde skal lejer altid meddele, til hvem der fremlejes og vilkårene herfor. Fremlejeaftalen skal være indgået skriftligt, og vi skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejemålets begyndelse.

For alle vores lejemål gælder, at det ikke er tilladt at holde husdyr.

Husdyr er dog en almindelig del af mange lejeres liv, og der kan som følge heraf gives tilladelse til at holde bestemte mindre husdyr, hvis tilstedeværelse ikke skønnes at være til gene for ejendommenes øvrige lejere.

Tilladelse gives efter henvendelse til vores kontor og vil i så fald blive tilføjet som et tillæg til lejekontrakten.

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål, kan opsigelse af lejemålet ske med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og fremsættes til vores kontor senest den sidste dag i en måned.

Ønsker en lejer at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Lejer skal dog være opmærksom på, at der altid hæftes for husleje, a conto varme m.v. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet før tiden.

Opsagte lejemål annonceres til udlejning her på hjemmesiden samt på boligportal.dk. Eventuelt annonceres ledige lejligheder ved opslag i lokale dagblade.

For at genudlejning kan ske, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal den udflyttende lejer give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi oplyser den udflyttende lejers telefonnummer eller mailadresse til interesserede nye lejere, som herefter selv kontakter den udflyttende lejer for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet.

Den fraflyttende lejer skal fraflytte sit lejemål senest 2 uger før opsigelsesperioden udløber, så vi kan afholde flyttesyn og klarlægge istandsættelsesarbejderne.

Inden flyttesynet skal lejemålet samt eventuelle pulterrum ryddes helt, og lejemålet skal rengøres overalt. Rengøringen inkluderer afkalkning af badeværelse, herunder WC-skåle, fliser og bruser, rensning af afløb, rengøring eller udskiftning af filter i emhætte, pudsning af vinduer ind- og udvendigt, rengøring bagved og på siderne af komfur og i ovn samt rengøring af køle-/fryseskab, vandhaner m.v. Endvidere skal diverse filtre i opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler ligeledes rengøres, såfremt sådanne hvidevarer findes i lejemålet.

Når lejemålet er tomt og rengjort, afholdes der flyttesyn, hvor lejer og vores ejendomsinspektør deltager. Lejemålet gennemgås, og vores ejendomsinspektør udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader/mangler noteres. Hvis lejer ved sin indflytning har indsendt en mangelliste til vores kontor, har vores ejendomsinspektør en kopi af denne med til flyttesynet. Mangellisten bruges sammen med lejekontrakten til at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder og evt. skader/mangler i lejemålet, lejer ikke hæfter for.

Det er vigtigt, at nye lejere overtager et fuldstændigt rengjort lejemål, og eventuelle mangler ved den gennemførte rengøring vil derfor blive pålignet den fraflyttende lejer.

Alle nøgler, som lejer har modtaget ved sin indflytning, samt eventuelle nøgler til udskiftede/monterede låse skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Ved fraflytning skal lejer huske, at:

 • aftale flyttesyn til afholdelse senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Flyttesyn afholdes på hverdage fortrinsvis i tidsrummet 8.00-14.00.
 • meddele el-aflæsning til det lokale elselskab
 • meddele ny adresse til vores kontor

Den endelige flytteafregning vil fraflyttende lejer få tilsendt ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens udløb, såfremt vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne.

I flytteafregningen modregner vi eventuelt skyldig husleje og udgifter til istandsættelse/mangeludbedring i det indbetalte depositum og forudbetalt leje. Derudover tilbageholder vi et skønnet beløb, som skal dække eventuelle efterbetalinger af varme og eventuelt vand, indtil det endelige varme-/vandregnskab foreligger.

Et velfungerende lejeforløb sikres bedst ved en åben og serviceorienteret dialog med vores lejere. Her på hjemmesiden kan vores lejere orientere sig om særlige forhold af relevans for lejeforholdet.

Vores medarbejdere står til rådighed for besvarelse af eventuelle uddybende spørgsmål m.v.

Er uheldet ude, og der opstår uopsættelige problemer uden for vores normale arbejdstid, kan henvendelse ske til en af vores lokale samarbejdspartnere. Oplysning herom fremgår af opslag i de enkelte ejendomme.

Jeg vil gerne informeres om nye lejemål

Jeg vil gerne informeres om nye lejemål