Husorden og behandling af klager

Det påhviler udlejer at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Reglerne herfor er nedskrevet i en husorden, som udleveres sammen med lejekontrakten.

Lejer og lejers husstand skal følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.

Besøgende hos lejer er endvidere omfattet af ejendommens husorden. Se ejendommens husorden Klik her

Hvis du som lejer ønsker at klage over brud på ejendommens husorden, skal dette ske skriftligt med tydelig angivelse af navn og adresse på de involverede parter.

En klage skal altid være konkret. Klagens indhold afhænger af forholdets natur. Hvis tvisten vedrører støj vil vi råde dig til at føre en ”logbog”. I ”logbogen” kan du notere datoer, støjperioder samt en kortfattet beskrivelse af støjen. Du skal samle et par ”støjdatoer” før klagen afleveres.

Hvis sagen vedrører en kriminel handling som eksempelvis vold eller alvorlige trusler m.v., skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet. Hvis du er besiddelse af straffedommen, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

Klager skal som udgangspunkt være underskrevet af flere berørte naboer.

Klager over adfærd indeholder fortrolige personoplysninger. På den baggrund skal vi overholde reglerne vedrørende behandling af persondata. Efter modtagelsen vil din klage blive scannet ind og sendt til den ansvarlige medarbejder. I vores Privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan dokumenter med fortroligt indhold skal behandles (se herom andetsteds på hjemmesiden).

Derefter vil klagens indhold blive vurderet af den ansvarlige medarbejder. Vedkommende vil måske kontakte dig for at få uddbybet uafklarede forhold i forbindelse med klagen. Hvis indholdet anses som bevist, vil forholdene efter en konkret vurdering blive påtalt skriftligt efter gældende regler. Du vil modtage en kvittering med orientering om sagens forløb i forbindelse med vores afslutning af sagsbehandlingen.

Klage samt advarsel vil blive opbevaret i lejermappen hos den lejer, der har udvist den påtalte adfærd. Vi opbevarer dokumenterne af bevishensyn. Som udgangspunkt vil vi opbevare dokumenterne indtil lejermappen slettes.

Hvis forholdet ikke kan påtales, vil klagen blive returneret til dig med orientering om grundlaget for vores afvisning samt en klagevejledning.

Alt efter forholdets grovhed samt tidsspændet siden første advarsel, kan vi vælge enten at påtale forholdet skriftligt, indbringe sagen for huslejenævnet eller i de helt grove sager at opsige lejeforholdet.

En sag bliver ikke indbragt for huslejenævnet uden de berørte naboers forudgående samtykke.

Så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke hvem, der har klaget. Hvis en sag skal føres videre i huslejenævnet eller i retssystemet, skal samtlige dokumenter udleveres til den lejer, der er klaget over.